Czas pracy kierowców – wymagania w prawie 2022/2023

ciężźąrówka

Rozliczanie czasu pracy kierowców to bardzo ważna kwestia nie tylko natury finansowej, ale także prawnej. Dzięki odpowiednim zapisom chronione są prawa pracownika, ale także pracodawcy, a wszelkie instytucje mogą efektywnie kontrolować, czy wszystko odbywa się zgodnie z zasadami. Przepisy, odpowiadające za rozliczanie czasu pracy kierowców, wspomagają bezpieczeństwo na drodze i zmniejszają pole do nadużyć.

Akty prawne regulują czas pracy kierowców

Obowiązujące akty prawne, które określają zasady oraz rozliczanie czasu pracy kierowców, mogą pochodzić od różnych instytucji, w tym krajowych, jak też unijnych. Ustanawiają je właściwe organy, jak choćby ustawy są uchwalane przez parlament, zaś dokumenty kierowcy na poziomie europejskim są wystawiane przez Parlament Europejski oraz inne jego podmioty. 

W transporcie międzynarodowym istotne jest Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006).

Na poziomie ogólnopolskim warto znać:

  • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami),
  • Ustawę z dnia 15 listopada 1984 r.– prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami),

Rozliczanie czasu pracy kierowców – zasady

Podczas obliczania czasu pracy kierowcy warto wziąć pod uwagę, że nie ogranicza się on tylko do prowadzenia pojazdu. Należy wziąć pod uwagę takie czynności jak kwestie formalne, zabezpieczenie towaru przed jazdą, załadowanie, rozładowanie, nadzór nad tymi procesami oraz wszelkie inne niezbędne postoje. 

Co więcej, jest to także czas, gdy pracownik jest w gotowości na stanowisku i oczekuje na zakończenie wykonywania obowiązków przez inne osoby. Rozliczanie czasu pracy kierowców odbywa się w systemie dobowym, gdzie dobę pracowniczą określa się na 24 godziny lub 30 godzin w przypadku ekip dwuosobowych.

Rozliczanie czasu pracy kierowców – ile może on wynosić

Prawo określa, że kierujący dziennie może pracować 9 godzin, wyjątkowo może dwa razy w tygodniu przedłużyć ten limit do 10 godzin. Rozliczanie czasu pracy kierowców oznacza także odpowiednie zarządzanie obowiązkowymi przerwami. Muszę one odbywać się po każdych 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu przez min. 45 minut. Ważny jest także nieprzerwany odpoczynek, ustawodawca przeznaczył na niego dziennie 11 godzin.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców?

Prawo jasno określa kary finansowe za jazdę z naruszeniem ograniczeń czasowych. Wyszczególnia minutowe przekroczenie czasu wraz z kwotą mandatu, które zaczynają się do 50 zł, a najwyższe stawki to nawet 550 lub 700 zł. 

kierowca

To, ile wyniesie kara, zależy od okresu przedłużenia jazdy ponad wyznaczone prawnie ramy. Dla przykładu mandat 200 zł może dostać kierowca za skrócenie dziennego czasu odpoczynku o mniej niż godzinę. Co więcej, poważne złamanie przepisów związanych z czasem pracy może być powodem do odebrania licencji związanych z transportem.

Czy planowane są zmian dotyczących tej kwestii w 2023?

Zmianą w nadchodzącym roku jest wymóg, aby wszyscy kierowcy korzystali z tachografów V generacji. Jest to jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności 2022. 

Rozliczanie czasu pracy to bardzo ważna kwestia odpowiednio zabezpieczona przepisami. Dzięki temu transport odbywa się bezpiecznie oraz z zachowaniem praw pracowniczych. Właściwe liczenie czasu pracy, jazdy i odpoczynku pozwala pracodawcy oraz pracownikowi współpracować na jasnych zasadach, zaś instytucjom państwowym kontrolować sposób przewozu towarów.